返回中小学考试网首页
首页?>?高中高一?>?语文
高二语文第二学期期中考试试卷及答案
高二网权威发布高二语文第二学期期中考试试卷及答案,更多高二语文第二学期期中考试试卷及答案相关信息请访问中小学考试网高二频道。

【导语】高二时孤身奋斗的阶段,是一个与寂寞为伍的阶段,是一个耐力、意志、自控力比拚的阶段。但它同时是一个厚实庄重的阶段。由此可见,高二是高中三年的关键,也是*难把握的一年。为了帮你把握这个重要阶段,中小学考试网高二频道整理了《高二语文第二学期期中考试试卷及答案》希望对你有帮助!!

 第Ⅰ卷(选择题共37分)

 一、(19分,1—5每小题3分,6—7每小题2分)

 1.下列各组词语中加点字的读音,全都与所给注音相同的一组是()

 A.hèng大发横财横祸蛮横横暴

 B.mó大模大样模具装模作样模本

 C.duó度德量力忖度度位次用度

 D.dìng皮开肉绽纸锭沉淀启碇

 2.下列字形没有错别字的一项是()

 A.海蛰真知灼见嬉笑怒骂情投意合

 B.厮混成群结对无精打采唾手可得

 C.攫取背道而驰势如劈竹窸窸窣窣

 D.辎重委屈求全断壁残垣谍谍不休

 3.下列句子中加点成语使用正确无误的一句是()

 A.面对这滚滚麦浪、袅袅炊烟,你能想象五十年前这里哀鸿遍野、万人空巷的情形吗?

 B.用别别扭扭的形式、弯弯绕绕的文字将本来明明白白的道理“艰深化”,这种学风不足为训。

 C.台湾地区领导人选举的日期日益迫近,国民党和*相互攻讦愈演愈烈,已成掎角之势。

 D.这两位神交已久的学者在联合国教科文组织安排的学术会议上萍水相逢之后,又只能各奔东西了。

 4.依次填入句中横线处的词语,*恰当的一组是()

 ①张亮找到班主任说:“我因和同桌性格,请求调位。”

 ②凡在本店购货满三百元者,本店将一份精美的礼品。

 ③*近,陈*当局大搞所谓的“入联公投”等**活动,是对包括台湾同胞在内的13亿中国人民的严重挑衅,是对台海地区亚太地区的和平稳定构成的巨大威胁。

 A.不合敬赠也/乃至B.不合惠赠更/和

 C.不和敬赠更/和D.不和惠赠也/乃至

 5.下列句子中,没有语病的一句是()

 A.据我的愚见,斜线号是近些年才发展起来,逐渐被采用,但还没有被国家语言文字工作委员会认定的一种符号。

 B.中国领导人之所以一再申请,决不作不使用武力的承诺,就是因为在不得已的情况下,这是必须作出的选择。

 C.只要顾客一走到她的柜台,就会立即送去亲切的问候,凡真心要买东西的顾客,她主动当好参谋,决不会空手而归。

 D.学院多次召开会议,明确提出架起以教师为中心,政工和学生干部为两头的桥,由教师及时反映*手掌握的情况。

 6、填入下面句子中横线处*恰当的文句是()

 自从“五四”以来,翻译介绍先进国家的文化成果就成了中国人民的迫切要求。__________________。

 A.这些翻译作品促进了中国学术文化的发展,同时也影响了中国的书面语言

 B.翻译作品日见其多,一方面这些作品提高了中国学术文化的素养,另一方面也促进了中国书面语言的发展

 C.翻译作品日见其多,这些作品促进了中国学术文化的发展,同时也影响了中国的书面语言

 D.这些翻译作品提高了中国学术文化的素养,同时也促进了中国书面语言的发展

 7.下列文学常识的表述不正确的一项是()

 A.“字字写来都是血,十年辛苦不寻常”和“文不甚深,言不甚俗”分别讲的是中国古典文学中的《红楼梦》和《三国演义》。

 B.鲁迅是现代文学的奠基人。他从1918年起,先后发表了《狂人日记》《祝福》《阿q正传》《药》等小说名篇,后来收入小说集《呐喊》。

 C.拟话本是模拟话本而作的小说,其名*初见于鲁迅的《中国小说史略》,的作品有冯梦龙的“三言”和凌蒙初的“二拍”。

 D.元明清三代的小说超过以前所有的时代,尤以章回体长篇小说光辉夺目。继元明两代产生的《三国演义》《水浒传》《西游记》之后,到了清代又产生了《儒林外史》《红楼梦》等长篇小说名着,达到了古典小说的顶峰,让后世学者对它们产生了无穷的兴趣。

 二、阅读下面的文字,完成8—10题。(9分,每小题3分)

 所谓人本意识,也就是尊重人和推崇人,弘扬人的生命存在的意义和主体独立自觉的价值,而这也正是儒家所津津乐道和汲汲追求的东西。儒家虽然不像西方文艺复兴时代的思想家那样,突出人的个性自由解放和个体的独立与发展,但这只是相对而言。

 *、儒家并没有完全抹杀人的个体主体的作用与价值,抹杀人的个体主体的独立性与主动性。孔子说“为仁由己”,仁的境界的实现要靠自己的努力;又说“己欲立立人,己欲达达人”,认为“立人”“达人”要以“己立”“己达”为前提。孟子说:“道惟在自得。”求道没有别的途径,全靠自身的修行和体悟。这都是对人的个体主体的独立性和主动性的肯定。

 第二、主体理应包括个体主体和类主体,主体意识应包括个体主体意识和类主体意识。就类主体和类主体意识来说,儒家不仅不曾忽略,相反却是十分看重的。一方面,儒家从人性的普遍性出发,把人看成是一种社会性的类存在,作为类存在,人在自然、宇宙中居于特殊的位置。另一方面,儒家立足于人的家庭血缘关系,以人伦世界、人伦社会为人的生存发展的根本依托,故而人的社会价值较之人的个体价值更重要。正是在这样的意义上,儒家强调“人贵物贱”,认为人类有着不同于其他物体的高明高贵之处,具有其他事物无法比拟的价值。强调“民为邦本”,认为人民构成国家政治的基础,只有基础牢固,国家的安宁才有保障,国家的发展才有可能。强调“民贵君轻”,认为人民、国家、君主这三者之间,人民的重要性是*位的,天下之得失取决于民心之向背。

 儒家的人本意识突出人的主体性,主张把人当人看待,提倡重视民意,与民同乐,这是尊重人性尊重人的体现,也是古代民主思想的萌芽。固然,儒家的人本或是民本思想不同于近代西方的民主思想,人本或民本观念是通过对人性的肯定来论证人格尊严,民主观念是通过对人权的肯定导出人格平等。人性与人权、民本与民主具有相通性,但不能等同。不过,人本或民本思想仍然可以成为民主思想的基础。我们建设中国特色的社会主义民主,有必要从儒家的人本或民本思想中吸取有益的养分。

 8、对“人本意识”的理解,不符合儒家思想的一项是()

 A、人本意识肯定人的主体性,主张“物贵人贱”把人当作人看待。

 B、人本意识主张尊重人,弘扬人的生命存在的意义,看重人的生存发展。

 C、人本意识承认个体主体的作用,看重人的个性及个体的独立与发展。

 D、人本意识承认个体的独立性,追求人的主体性和主体独立自觉的价值。

 9、下列说法符合文意的一项是()

 A、儒家认为人是一种社会性群体,分类而居;人性是普遍存在的,不可否认。

 B、儒家的人本思想包含着通过自身努力提升主体人格和精神境界的追求。

 C、儒家“人贵物贱”“民为邦本”“民贵君轻”等观点的核心是争取民心。

 D、儒家认为了解民情、尊重民意、与民同乐等都是尊重人的体现。

 10、根据本文提供的信息,下列推断不正确的一项是()

 A、近代西方思想家较之儒家的高明之处,要于从关注人性到重视民本到建设民主。

 B、人本意识让人体会到人的尊严与伟大,体验到人之为人的意义和价值。

 C、儒家强调的“民贵君轻”,警示后世统治者要有忧患意识和历史责任感。

 D、建设有中国特色的社会主义民主需要吸取民本思想的营养,扬弃官本位意识。

 三、阅读下面的一段文言文,完成11-14题。(9分,每小题3分)

 苏绰字令绰,少好学,博览群书,尤善算术。从兄让为汾州刺史,周帝饯于都门外。临别,谓曰:“卿家子弟中,谁可任用者?”让因荐绰。周文乃召为行台郎中。在官岁余,未见知。然诸曹疑事,皆询于绰而后定。所行公文,绰又为之条式。台中咸称其能。周文与仆射周惠达论事,惠达不能对,请出外议之。乃召绰,告之以事,绰即为量定。惠达入呈,周文称善,谓曰:“谁与卿为此议者?”惠达以绰对,因称其有王佐才。周文曰:“吾亦闻之久矣。”寻除着作佐郎。属周文与公卿往昆明池观鱼,行至城西汉故仓池,顾问左右,莫有知者。或曰:“苏绰博物多通,请问之。”周文乃召绰问,具以状对。绰既有口辩,应对如流。周文益嘉之,乃与绰并马徐行至池,竟不设网罟而还。遂留绰至夜,问以政道,周文整衣危坐,不觉膝之前席。语遂达曙不厌。诘朝,谓周惠达曰:“苏绰真奇士,吾方任之以政。”即拜大行台左丞,参典机密。自是宠遇日隆。周文方欲革易时政,务弘强国富人之道,故绰得尽其智能,赞成其事。又为六条诏书,奏施行之。其一先修心,其二敦教化,其三尽地利,其四擢贤良,其五恤狱讼,其六均赋役。周文甚重之,常置诸坐右。又令百司习诵之,其牧守令长非通六条及计帐者,不得居官。

 绰性俭素,不事产业,家无余财。以海内未平,常以天下为己任。博求贤俊,共弘政道,凡所荐达,皆至大官。周文亦推心委任,而无间言焉。或出游,常预署空纸以授绰,若须有处分,则随事施行。及还,启知而已。每与公卿议论,自昼达夜,事无巨细,若指诸掌。积思劳倦,遂成气疾。十二年,卒于位,时年四十九。(节选自《北史?苏绰传》)

 11.对下列句子加点的词语的解释,正确的一项是

 A.寻除着作佐郎。除:免职。

 B.其五恤狱讼。狱:案件。

 C.故绰得尽其智能,赞成其事。赞成:同意。

 D.若须有处分,则随事施行。处分:处罚。

 12.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是

 A.①皆询于绰而后定②赵氏求救于齐

 B.①乃召绰,告之以事②予以愚获罪,谪潇水上

 C.①因称其有王佐才②沛公起如厕,因招樊哙出

 D.①若须有处分,则随事施行②此则岳阳楼之大观也

 13.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

 A.苏绰博览群书,擅长计算之法,先后受到他的从兄苏让和仆射周惠达的推荐,周文帝宇文泰当即委以重任,使他得以充分表现出色的才能。

 B.周文帝去昆明池看鱼,骑在马上与苏绰交谈,结果连网也没张就回长安城,夜里将苏绰留下来继续询问治理国家的方略,一直谈到天亮。

 C.苏绰辅佐周文帝进行改革,拟了“先修心”“敦教化”等六条诏书,周文帝非常重视,自己经常放在身边,并命各部门官员熟读通晓。

 D.苏绰生性俭朴,不经营产业,家中没有多余的财物。他日以继夜忙于政事,长期思虑劳累,得了气血不通的疾病,大统十二年,死在任上。

 第Ⅱ卷(共113分)

 四、(23分)

 14.把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语(10分)

 ①在官岁余,未见知。(3分)

 译文:

 ②周文乃召绰问,具以状对。(3分)

 译文:

 ③每与公卿议论,自昼达夜,事无巨细,若指诸掌。(4分)

 译文:

 15、阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(8分)

 野步周密

 麦陇风来翠浪斜,草根肥水噪新蛙。

 羡他无事双蝴蝶,烂醉东风野草花。

 (1)这首诗以“野步”二字为题,“野步”是什么意思?全诗写的是什么内容?

 答:

 (2)这首诗*句中的“翠”“斜”二字历来为人所称道,这两个字的妙处何在?三、四两句,作者为什么要“浓墨重彩”地写蝴蝶?请简析之。

 答:

 16.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(任选一小题,5分)

 (1)故木受绳则直,金就砺则利,,。

 ,;不积小流,无以成江海。

 一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?。

 (2),,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

 ,,,术业有专攻,如是而已。

 五.(21分)阅读下面文字,完成17-20题。

 雁阵

 狗娃冷冷地瞅着驼爷颠儿颠儿地晃来,双眼就变成两柄利剑。

 他来了,他还算是条汉子!

 晚秋的野地死静死静,身后的湖水像面硕大无朋镜子。狗娃分明感到,袖子里的刀已急不可耐蠢蠢欲动了。驼爷在狗娃面前驻了足。许是走得急了些,额上竟排满了豆大的汗粒。“好天!”驼爷歪起头,不无吃力地瞅着蓝空的日头。

 狗娃没料到驼爷此刻还有雅兴评论天气的好坏,心就有些发躁。“你果真来了!”狗娃咬牙切齿,恶狠狠地吐出一句。“哪能不来呢?”驼爷说,驼爷的厚嘴唇一人劲儿地抿动,“一接到你的信,我的心便踏实了。你总算出来了,且在城里找了份工作,这比啥都好!”这个老狐狸,嘴倒甜!“行啊你,把我整进大牢里一呆就是五年,我狗娃真该好好报答报答你!”眯起眼,驼爷读狗娃脸上的那道月牙疤。“你也真够狠的,一夜间毁了那么一大片林子。”驼爷把目光撒向湖畔,五年前倒下的松林,至今还在他的心头滴血。“呐,我又栽上了。”驼爷喃喃着。驼爷是个护林员。“哼!”狗娃重重射出一口浓痰,蓦地从袖管里抽出那把长刀。阳光兴奋地在刀片上一闪,又一闪。嗬嗬嗬,驼爷笑了,笑得极坦然:“好歹当过兵,打过仗,啥家伙没见识过?”狗娃一愣,顿觉眼前这个驼背老人很有些不好对付,但还是大声吼道:“你就不怕我一刀捅死你?”驼爷仿佛什么也没听见一样,款款地卷好一支烟,款款地抽。“狗娃不是人?狗娃一点人味也没有?我不信!”说罢,驼爷又哑哑地笑,竟一脸的灿烂。怎么会是这样?其实,狗娃也没打算把驼爷咋样。狗娃只想让驼爷跪在地上求饶,然后狠狠地踢他一脚,再骂一句:“滚吧,爷不跟你一般见识,你这条老狗!”可事情发展得令狗娃不知所措了。“咦呀!”驼爷扔掉烟头,又歪起脖子看天。狗娃也扬起了头。

 雁阵。一群排成人字形的大雁,徐徐地朝南飞去。太阳赤灿灿,雁阵渐渐地融进那耀眼的光芒里。一首生命的诗,在蓝空中吟唱。他呆了。他也呆了。

 手中的刀陡地落到了地上。狗娃拾起刀,看了看,用力抛进湖里。沿着来路,狗娃大步而去。“狗娃!”驼爷喊道,“你就忍心不回家看看爹妈娘?这几年,他们想你快想疯了!”狗娃没回头。不混出个人样来,绝不见爹娘!狗娃的双眼溢满浊泪。

 17、对本文内容理解正确的两项是()(4分)

 A.狗娃是个报复心极重的人,在监狱中被关五年,仍然不思悔改,出狱后*件事就是找驼爷报复。

 B.刀“急不可耐蠢蠢欲动”,“阳光兴奋地在刀片上一闪,又一闪”,这些描写,渲染了狗娃急于报复的心理。

 C面对“排成人字形”的雁阵,驼爷和狗娃蓦地都“呆了”,这一描写暗示两人间的冲突得到了解决。

 D驼爷及时提醒狗娃莫忘爹娘,终于使狗娃幡然醒悟,认识到生命价值,且决心要混出个人样来。

 E。这篇小说反映了护林工作的艰巨,说明在严格执法的同时还必须做好深入细致的思想教育工作。

 18、文中表现了“驼爷”哪些优秀的品质?(结合具体描写,分点说明)(6分)

 19.“雁阵”的含义是什么?它的出现对本文主题的表现和情节发展起什么作用?(6分)

 20.除了“雁阵”,本文还有哪些自然景物描写?这些描写起了怎样的作用?(5分)

 六、语言语用。(9分)

 21.阅读下面的文字,回答问题:(4分)

 网络作为相当一部分青少年课余消遣、精神寄托的首选途径,其中的负面信息对青少年的侵袭尤其难以防范。鼠标的一次误击,随意的一次搜索,都有可能把成人世界中的东西完全裸示在孩子面前。网络中有一条的游戏规则,便是网上“没有人知道你是一只狗”。网络文化的开放性对于青少年具有极大的诱惑力,而网络的隐蔽性和无约束性所带来的有害信息的泛滥,对青少年的道德成长产生了巨大的冲击,严重影响了他们现实人格的健康发展。于是人们开始高呼“积点网德”,网络道德教育日益引起人们的重视。

 (1)网络对青少年的主要危害是。

 (2)这段文字所要表明的观点是。

 22.阅读下面语段,也选择一个妙用量词的句子加以揣摩分析,将语段补充完整。(2分)

 汉语中的一些量词形象生动,极富韵味。量词,一个字用下去,就把事物的形态神韵揣摩表达出来了,这实在是中国人的智慧。

 比如一“刀”纸。刚刚制成的纸,张张铺设整齐,未曾经过剪裁,未染些墨汁,手起刀落,厚实的一摞纸坯子旋即被劈开,毛边都不飞,利落的声响犹在耳畔。

 还有一“眼”井。是呀,那水汪汪的井可不就是大地的明眸吗?

 再比如,_______________________________________________。

 23.请按提供的名人(也可自己任选一名人),先写出他的自喻物,后*好引用其一句原话佐证。(原话如记不准确,意义的概括也可)例如:马克思——狮子:“你把我看作蚂蚁,但是有一天我会成为狮子”。(3分)

 名人:陆游自喻物:__________

 名言:_____________

 七、作文(60分)

 24.阅读下面的文字,根据要求作文写一篇议论性文章。

 有一老一小两个人同时在沙漠里种胡杨树。年轻人待树苗成活以后,每隔三天就要来给它浇水,而老人一等到树苗成活以后,就来得很少;即使来了,也只是把被风刮倒的树苗扶一扶,不浇一点水。转眼几年过去了,胡杨树都长得很粗了。忽然有一天刮起了沙尘暴,第二天风停后,两人惊讶地发现,年轻人种的胡杨几乎全被风刮倒了,有的甚至连根拔起;而老人种的树,只是被风吹折了一些树枝,吹掉了一些树叶。年轻人很诧异,问起原因,老人道:“你经常给树浇水施肥,它的根就不往泥土深处扎。如把树栽活以后就不去理睬它,逼得它们不得不把自己的根一直扎到地底下的泉源中去。有这么深的根,这些树怎能轻易被风刮倒?”

 要求全面理解材料,可以选择一个角度构思作文。自主确定标题;不少于800字。

 参考答案

 一、(19分,1—5每小题3分,6—7每小题2分)

 1.A

 2.C

 3.B(“训”释为“准则、法则”。A.用指一时轰动。C.比喻作战时分兵牵制,或合兵夹击的形势。指相互配合呼应。D.指人在相互不认识情况下的偶遇。)

 4.A(本题考查学生对近义词语辨析的能力。“不合”是合不来,侧重于性情不相投,不能相处,如我俩脾气不合;“不和”是不和睦,侧重于关系处理不好,如夫妻不和、家庭不和;“惠赠”用于对方,“敬赠”是谦辞,用于自己对别人;关联词要注意句间语义和语法关系,如:“更”表递进关系,“也”表并列关系,“和”表并列关系,“乃至”表递进关系。)

 5、B(A项“愚”是用于自称的谦词。如愚兄。例句中的“我”和表谦称的“愚”犯了重复多余的毛病。C项主要是由于叙述角度不一致而造成成分残缺。它一会儿从售货员的角度说,一会儿又从顾客的角度说。修改的办法有两种,一是从售货员角度说:只要顾客一走到她的柜台,她就会立即送去亲切的问候,凡真心要买东西的顾客,她主动给那些顾客当好参谋,让他们决不会空手而归。第二种改法是从顾客的角度说:只要顾客一走到她的柜台,就会立即收到亲切的问候,凡真心要买东西的顾客,由于有她这个参谋,决不会空手而归。D项有两处语序不当。首先,“架起”的是“政工和学生干部”之间的桥,应把“架起”移到“政工和学生干部”的前面;其次,“*手”是“情况”的定语,而并非“掌握”的状语,它是直接修饰“情况”的,所以应放到“情况”前面。)

 6.C(这一段话的前一分句是说中国人对译介外国文化成果有要求,但A、D两项中的“这些翻译作品”在原文中无照应,指代落空。B项是个病句,应将“这些作品”提到“一方面”前,“中国学术文化的素养”不搭配,且“促进了中国书面语言的发展”不符事理。)

 7.B.《祝福》收入《彷徨》而不是《呐喊》。

 二、(9分,每小题3分)

 8、C(此项中“看重人的个性”不是儒家的观点,而是西方文艺复兴时期思想家的看法)

 9、B(A项错在“分类而居”。C项错在对“核心”的判断上,文中对“人贵物贱”等观点各有阐述,其核心是突出“人的社会价值”而非“争取民心”。D项的内容是作者的评述,而不是“儒家认为”的,且“了解民情”于文无据即不是文章的中心意思)

 10、A(因为在文中将儒家和西方思想家的观点作比较,说明其异同。作者说的是“人性与人权、民本与民主具有相通性,”、“不能等同”,没有谁比谁“高明”之意。再说“从关注人性到重视民本到建设民主”的说法,把两家学说搅到一起去了,表述的也不是西方思想家的“高明之处”)

 三、(9分,每小题3分)

 11.B(A除:授官C赞成:帮助完成D处分:处理安排。A、D高中教材均是重要实词用法,本题考查文言实词在文中的含义B级。(1)、语法定位,(2)结合原文上下文推断,(3)了解必要的古文化常识,此外还要注意主语定位(主语是谁?)、色彩问题、标点符号的提示价值、注释信息等,(4)整理350个常见实词的义项及用法,(5)进行直译训练。)

 12.B(B项以不同:介词,“把”/连词,“因为”。A介词,“向”;C承接连词,“于是”;D副词,“就”。本题考查文言虚词在文中的含义B级。文言虚词高考仅考18个:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之),可以集中突破其常见义项及用法。)

 13.A(A,当时尚未委以重任。本题考查理解、分析综合,C+D级。注意回扣原文,找到原文有效区,根据原文推断。)

 四、(23分)

 14.(10分)

 ①(周绰)在职一年多,没有被(周文帝)赏识。(“岁、未、见”的翻译各1分。)

 ②周文帝就把苏绰叫来询问,(苏绰)将有关情况全部作了回答。(“乃、以”各1分,状语后置句式1分。)

 ③苏绰常常和公卿讨论,从白天到黑夜,事情无论大小,都像是筹划在手掌之中。

 (“每、与、若、诸”的翻译各1分。“诸”是兼词)

 【评注】以上3题均为“理解并翻译文中的句子”,翻译应注意

 (1)、以直译为主,尽可能字字落实——因为阅卷是踩点赋分;(2)、遵循“换”(古今差异)、“调”(文言句式)、“补”(省略的)、“留”(人地官职名)等原则;(3)注意语言的准确、通顺、连贯、生动!

 15.(8分)(8分)

 (1)“野步”,意即郊野散步。诗中描写的是诗人漫步郊野所见到的春日景色。(3分)

 (2)“翠”字点出麦色,也带出季节。“斜”字描摹动态,又照应“风来”,点出春风徐徐吹拂,麦陇泛起绿波的生动图景。三、四两句,诗人带着欣羡的主观感*彩,他赋予笔下蝴蝶以人的感情,彩蝶翩跹,为和煦的春风所陶醉,为野草花的鲜妍芬芳所吸引,以至沉醉花丛,流连不去。“烂醉”二字,语新意丰,既传达出春天的芳馨氛围与醉人魅力,描绘出蝴蝶追逐春色的如醉情态,也将诗人目睹此景时的陶然之情和盘托出。其实,岂止是蝴蝶“烂醉”,诗人也已陶然醉矣。(5分)(意思同即可)

 16.略

 五.(21分)

 17、BC

 18.①忠于职守(如“五年前倒下的松林,至今还在他的心头滴血”、“呐,我又栽上了”等)②面对威胁不退缩(如“眯起眼,驼爷读狗娃脸上的那道月牙疤”等)③坦荡、自信(如“驼爷仿佛什么也没听见一样,款款地卷好一支烟,款款地抽”等)④关心他人(如“你就忍心不回家看看爹娘?这几年,他们想你快想疯了”等)⑤对像狗娃这样犯过罪的人也并不丧失信心(如“狗娃不是人?狗娃一点人味也没有?我不信”、“说罢,驼爷又哑哑地笑,竟一脸的灿烂”等。

 19.①“雁阵”象征人的价值无比崇高,是表现人性的主题、促使狗娃人性复苏的重要形象;②它对主题的表现起画龙点睛的作用,使主题的表现由隐而显;③推动了故事情节的转折,化解了矛盾冲突。

 20.①晚秋的野地死静死静,身后的湖水像面硕大无朋的镜子,蓝空的日头。②A空阔无人的野地,增加紧张氛围,使矛盾冲突更尖锐。B晚秋时节,蓝天丽日的描写,突出“雁阵”的象征意义。

 六、(9分)

 21、(4分)

 (1)网络的负面信息对青少年的侵袭难以防范

 (2)要重视网络道德教育

 22、(2分)

 答案示例:

 一“缕”清风。那本来无形无影的轻风,如丝般纤柔,如纱般轻灵了。

 一“抹”晚霞。那渐渐褪去的晚霞,仿佛哪位仙人拿着画笔,只那轻轻一“抹”就给天边涂上了美丽的色彩。

 23.(3分)陆游——梅花:“无意苦争春,一任群芳妒。零落成尘碾作泥,只有香如故。”

 七作文

 材料涉及到“老人“”年轻人“”胡杨树“等几个对象。

 ①从“老人种的胡杨在沙尘暴后无碍“这一点分析,可以得到这样的结论:在子女的教育、人才的培养方面,一定要有科学的方法、长远的眼光。

 ②从“年轻人种的胡杨在沙尘暴后全被风刮倒“这一点分析,可以得到这样的结论:一味关心爱护有可能会贻误被关爱者的一生。

 ③从“胡杨树如何才能抵挡沙尘暴“这一点上分析,可以得到这样的结论:逆境成才、顺境可能会使生命变得脆弱、要夯实基础。

 【附文言文参考译文】

 苏绰字令绰,年轻时喜欢学习,广泛阅读各种书籍,尤其擅长计算的方法。他的从兄苏让出任汾州刺史,周文帝宇文泰在长安城外为他饯行。临分别时,问他:“你家的子弟里面,谁是可以任用的?”苏让于是推荐了苏绰。周文帝就把苏绰召来,任命为行台郎中。在位一年多,没有被周文帝赏识。不过行台的各位官员遇到疑难的问题,都是向苏绰请教然后决定。各部门的公文,苏绰又为它们拟定条款格式。行台中的官员都称赞苏绰的才干。周文帝与仆射周惠达讨论政事,惠达不能回答,请求出外面找人商议。于是叫来苏绰,把讨论的事情告诉他,苏绰立即为他酌情裁定。惠达进入里面呈报,周文帝叫好,问:“谁为你出这个主意的?”惠达说出苏绰的名字,并称赞他有辅佐帝王的才能。周文帝说:“我也听说他很久了。”不久就任命苏绰为着作佐郎。有一次,苏绰跟随周文帝和公卿们去昆明池看鱼,走到城西汉代原来的仓池,周文帝回头问左右的人,没有一个知道的。有人说:“苏绰知识渊博,见多识广,请问他吧。”周文帝就叫来苏绰询问,苏绰将有关情况全部作了回答。苏绰既有口才,应对如流。周文帝更加赞赏,于是跟他并马徐行到昆明池,忘记了看鱼,结果连网也没张就返回长安城。于是留住苏绰在府里一直到夜里,继续询问治理国家的方略。周文帝整理衣裳端正地跪着,不觉膝行到了前席。就这样一直谈论到天亮也不觉得厌倦。第二天一早,周文帝对周惠达说:“苏绰真是个奇才,我现在要任命他处理政事。”立即授予苏绰大行台左丞职位,参与主管机要事务。从此对苏绰的宠信日益深厚。

 周文帝正想改革时政,以求拓展强国富民的路子,所以苏绰能够全部发挥他的聪明才智,辅佐周文帝成就大事。他又拟了六条诏书,奏请施行。*条先修心,第二条敦教化,第三条尽地利,第四条擢贤良,第五条恤狱讼,第六条均赋役。周文帝非常重视,经常把它放在座位旁边。又命各部门官员熟读它,那些不能通晓六条诏书以及计帐方法的刺史太守县令,不准担任官职。

 苏绰生性节俭朴素,不经营产业,家中没有多余的财物。因为四海还没有平定,常把治理天下当作自己的责任。他广泛地寻求优秀人才,共同拓展为政之道,凡经他推荐的人,都做了*。周文帝也诚心诚意地委任他,而没有闲话。有时外出巡游,常预先在白纸上签署自己的名字而交给苏绰,如果有需要处理的事,就及时安排施行。等到周文帝回来,禀告他知道就可以了。苏绰常常和公卿讨论,从白天到黑夜,事情无论大小,都像是筹划在手掌之中。长期思虑劳累,于是得了气血不通的疾病。大统十二年,苏绰死在任上,时年49岁。

人教版高二语文知识点必修五:字词解释 高二语文文言文知识点必修五:要点选析
中小学考试网